MUISTO.CO

Regulamin konkursu „Wygraj dowolne Muisto w ramce”

Regulamin konkursu

WYGRAJ DOWOLNE MUISTO W RAMCE

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „ WYGRAJ DOWOLNE MUISTO W RAMCE” (zwany dalej „Konkursem”), jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.

DEFINICJE

 1. Konkurs – konkurs pod nazwą „ WYGRAJ DOWOLNE MUISTO W RAMCE” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem.
 2. Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie prowadząca działalności gospodarczej.
 3. Organizator – organizatorem Konkursu jest MUISTO Radosław Maciejewski (ul. Malczewskiego 49/39, 02-622 Warszawa, NIP 9532519339, Regon 363065573) Fundator – fundatorem nagród konkursowych jest MUISTO Radosław Maciejewski (ul. Malczewskiego 49/39, 02-622 Warszawa, NIP 9532519339, Regon 363065573).
 4. Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Do udziału w konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com.
 5. Laureat – Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie zakwalifikuje się do otrzymania Nagrody.
 6. Nagroda – nagrodą konkursową jest wydruk dowolnego zdjęcia ze sklepu www.muisto.co/store w formacie 21×30 lub 30×40 wraz z drewnianą białą lub czarną ramką 30x40cm.
 7. Profil Muisto – oficjalny fanpage Muisto, znajdujący się na portalu społecznościowym Facebook.com pod adresem www.facebook.com/muisto.co 
 8. Portal Facebook nie jest organizatorem konkursu.
 9. Fan – osoba fizyczna, która polubi Profil Muisto na portalu społecznościowym Facebook
 10. Post Konkursowy – post zamieszczony na profilu Organizatora na portalu Facebook.com, ogłaszający konkurs i jego zasady.
 11. Zgłoszenie konkursowe – każdy użytkownik portalu Facebook.com ma prawo do jednego zgłoszenia konkursowego. Dokonuje go poprzez dodanie komentarza pod Postem Konkursowym zgodnie z wytycznymi Konkursu, wraz ze wskazaniem wybranej fotografii poprzez link lub zdjęcie.
 12. Zadanie Konkursowe – uargumentuj, co spowodowało, że wybrałeś/aś akurat to konkretne zdjęcie. W dowolny sposób, może to być własna historia kojarząca się z tym miejscem lub po prostu ciekawy opis wybranej fotografii.

CEL KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest promocja fanpage Muisto
 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

ZASIĘG TERYTORIALNY I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Informacje o Konkursie są rozpowszechniane za pośrednictwem internetu na Profilu Muisto pod adresem www.facebook.com/muisto.co
 3. Konkurs trwa od godziny 20:00 dnia 14.03.2021 roku do godziny 20:00 dnia 16.03.2021 roku.
 4. Ogłoszenie Laureata nastąpi najpóźniej 18.03.2021 r.

UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.muisto.co/regulamin-wygraj-dowolne-muisto. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Muisto do wykorzystania w celach marketingowych przesłanej przez siebie pracy.
 3. Poprzez przesłanie zadania konkursowego, uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego zadania konkursowego oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 5. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.
 6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na Profilu Muisto swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicku), zgodnie z danymi w Zgłoszeniu lub nazwą profilu Uczestnika na portalu Facebook.com.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie Zgłoszenia konkursowego, które zawierać będzie Zadanie konkursowe.
 2. Uczestnicy dokonują Zgłoszenia poprzez umieszczenie na Profilu Organizatora Zadania w formie komentarza.
 3. Zadaniem konkursowym jest kreatywny komentarz pod Postem Konkursowym. Uargumentuj, co spowodowało, że wybrałeś/aś akurat to konkretne zdjęcie. W dowolny sposób, może to być własna historia kojarząca się z tym miejscem lub po prostu ciekawy opis wybranej fotografii. Koniecznie dołącz wybrane przez siebie zdjęcie, najlepiej poprzez wstawienie odpowiedniego linku do podstrony na muisto.co/store. Każdy Uczestnik ma prawo do jednego zgłoszenia.
 4. Za zwycięzcę konkursu uznaje się 1 osobę, która według jednoosobowego jury, składającego się z właściciela Muisto, Radosława Maciejewskiego, najbardziej kreatywnie podejdzie do zadania.
 5. Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans w Konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące pracę albo wizerunek osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora.
 6. Zadania Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest MUISTO Radosław Maciejewski (ul. Malczewskiego 49/39, 02-622 Warszawa, NIP 9532519339, Regon 363065573). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: Radosław Maciejewski – muisto@muisto.co
 3. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:

– w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.

– w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasowi przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji;

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 2. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do:
 3. a) sprostowania danych,
 4. b) usunięcia danych,
 5. c) ograniczenia przetwarzania danych,
 6. d) przenoszenia danych,
 7. e) wniesienia sprzeciwu,
 8. f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 10. a) imię i nazwisko,
 11. b) adres e-mail,
 12. c) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
 13. d) numer telefonu.
 14. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 16. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 17. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 18. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 19. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

NAGRODY

Wyłonienie zwycięzców

 1. Po zakończeniu konkursu Organizator powołuje jury, które wyłoni zwycięzców.
 2. Osoba wskazana przez jury otrzyma tytuł Laureata oraz nagrodę.

Nagrody konkursowe

 1. W konkursie zostanie wydany „Wydruk dowolnego zdjęcia ze sklepu muisto.co/store w ramce 30x40cm”.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na Profilu Muisto https://www.facebook.com/muisto.co najpóźniej 18.03.2021 r.
 3. Informacja o przyznaniu Nagrody zostanie przekazana przez Organizatora Laureatom drogą elektroniczną za pomocą postu lub komentarza na portalu Facebook.
 4. Laureat Konkursu zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników konkursu danych do wysyłki Nagród. W przeciwnym wypadku, Nagroda przechodzi na zgłoszenie kolejne wg rankingu.
 5. Organizator konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiający przekazanie laureatowi nagrody. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego laureata na to miejsce.
 6. Wydanie Nagród Laureatowi Konkursu nastąpi w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Laureat jest zobowiązany do skontaktowania się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook.

PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego potwierdza posiadanie pełnych praw do przesłanej pracy, w szczególności praw autorskich.

2. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie konkursowe udziela niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie Zadania Konkursowego przez MUISTO Radosław Maciejewski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie.
 3. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

KONTAKT

Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora: muisto@muisto.co

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez autora plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Dowiedz się więcej!

Zawartość strony jest chroniona. Używanie prawego przycisku myszy jest niedostępne.